< Nazad

Inspektorat za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požara

Organizacijska struktura

Inspektorat čini šest uposlenih, četiri državna službenika i dva namještenika.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokal 4505 
Fax: +387 33 280-070                                 
E-mail: zastitari-inspektorat@fmup.gov.ba

Djelokrug rada

Na osnovu odredaba člana 54. i 59. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/08), federalni inspektori vrše nadzor:

 • nad agencijama i unutrašnjim službama zaštite koji vrše poslove iz člana 26. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (poslovi fizičke zaštite novčanih trezora, praćenje,osiguranje prijevoza novca i prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, poslove zaštite pravnih lica u čijoj strukturi kapitala Federacija ima vlasnički udio, kao i poslove zaštite pravnih lica koja proizvode, koriste i skladište radioaktivne tvari, eksploziv, nuklearno gorivo i otpatke, te za ljude i čovjekov okoliš druge opasne i štetne tvari);
 • ostvaruju saradnju i koordinaciju s ostalim inspekcijskim službama kantonalnih organa unutrašnjih poslova;
 • prate rješavanje upravnih stvari u propisanim rokovima;
 • vrše i druge poslove propisane Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona;
 • vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara u pravnim licima i drugim institucijama u privatnom i državnom vlasništvu.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

 • Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BiH («Službene novine FBiH», broj 49/05)
 • Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH («Službene novine FBiH», broj 35/05)
 • Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine («Službene novine FBiH», broj 78/08)
 • Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH («Službene novine FBiH», broj 69/05)
 • Zakon o prekršajima Federacije BiH («Službene novine FBiH», broj 31/06)
 • Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija («Službene novine FBiH», broj 18/09)
 • Pravilnik o uređajima i opremi koji se mogu koristiti za zaštitu finansijskih institucija («Službene novine FBiH», broj 65/09)
 • Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite («Službene novine FBiH», broj 60/09)
 • Pravilnik o kriterijima za provjeru zdravstvene sposobnosti lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine («Službene novine FBiH», broj 65/09)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine («Službene novine FBiH», broj 16/09)
 • Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravna lica koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite («Službene novine FBiH», broj 31/09)
 • Pravilnik o načinu korištenja vatrenog oružja i fizičke sile tokom vršenja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine («Službene novine FBiH», broj 31/09)
 • Pravilnik o vrsti tehničkih naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju poslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektovanja («Službene novine FBiH», broj 70/09)
 • Pravilnik o načinu organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika agencija («Službene novine FBiH», broj 60/09)
 • Uputstvo o sadržaju obrasca zahtjeva za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti na akt o organiziranju službe zaštite i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala službu zaštite («Službene novine FBiH», broj 58/09)

SPISAK PRAVNIH LICA OVLAŠTENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA, ODRŽAVANJA I ISPITIVANJA APARATA ZA GAŠENJE POČETNOG POŽARA, 2015_.doc

 
Odsjek za
odnose s javnošću

Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
Tel: + 387 33 280-020
lokali: 3322, 3314, 3106 i 3137
Fax: + 387 33 280-020, lokal 3321

Pitajte Ministarstvo 
Subota,
13. februar 2016.
RSS aktuelnosti